Splošni pogoji

1.člen
 
Skladno s temi pravili in splošnimi pogoji ustanavlja družba iLab d.o.o., Jelenčeva ulica 1, Kranj, (v nadaljevanju: iLab d.o.o.) klub iLab.Klub (v nadaljevanju: Klub).

Ta pravila in splošni pogoji določajo način delovanja Kluba, pogoje za včlanjevanje v Klub in pravice ter obveznosti članov in partnerjev Kluba.

Ta pravila in splošni pogoji so objavljeni na na spletni strani Splošni pogoji ter dostopni na sedežu družbe Ilab d.o.o.

2.člen

Klub je združenje oseb, ki pristopijo v Klub kot člani ali partnerji. Klub je namenjen:
 • neformalnemu druženju članov Kluba in partnerjev Kluba v okviru izobraževalnih, družabnih, kulturnih in športnih prireditev,
 • izobraževanju in usposabljanju članov Kluba
 • zagotavljanju celovitejše ter ugodnejše ponudbe storitev in blaga članom Kluba s strani Partnerjev Kluba.

Ustanovitelj Kluba je družba iLab d.o.o., Jelenčeva ulica 1, Kranj.

Člani Kluba (v nadaljevanju: člani) so osebe, ki pristopijo v članstvo Kluba in spoštujejo ta pravila ter splošne pogoje. Člani Kluba so lahko le pravne osebe, fizične osebe ne morejo biti člani Kluba.

Partnerji Kluba (v nadaljevanju: partnerji) so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki članom Kluba nudijo svoje storitve in blago pod pogoji, ki so predhodno pogodbeno dogovorjeni med družbo iLab d.o.o. in posameznim Partnerjem. Oseba lahko postane partner Kluba le na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo iLab d.o.o., pri čemer mora družba iLab d.o.o. za vstop novega partnerja v Klub predhodno pridobiti pisna soglasja vseh obstoječih partnerjev Kluba. Vsakokrat veljavni seznam partnerjev Kluba je objavljen na spletnem naslovu Partnerji iLab.Klub-a

3.člen

Članstvo v Klubu je brezplačno. Za članstvo v Klubu se ne plačuje članarina. Ni obveznosti s strani člana do partnerjev ali ustanovitelja.

Oseba lahko postane član Kluba na podlagi s strani družbe iLab d.o.o. ugodno rešene vloge za članstvo, ki jo oseba družbi iLab d.o.o. posreduje tako, da:

- na spletni strani Obrazec za včlanitev izpolni pristopno izjavo za članstvo v Klubu. Pristopna izjava je veljavna pod pogojem, da so izpolnjena vsa prazna polja izjave in da oseba na izjavi označi:
 • da je seznanjena z vsebino teh pravil in splošnih pogojev ter da se z njimi strinja,
 • da se strinja, da družba iLab d.o.o. o njenem članstvu obvesti vse partnerje Kluba,
 • da se strinja, da družba iLab d.o.o. objavi njegove identifikacijske podatke na seznamu članov Kluba, objavljenem na spletni strani Seznam clanov iLab.Kluba ter
 • da se strinja, da družba iLab d.o.o. preveri resničnost posredovanih podatkov;
- da družbi iLab d.o.o. posreduje pisno pristopno izjavo za članstvo v Klubu, podpisano s strani zakonitega zastopnika osebe, ki pristopa v članstvo. Pisna pristopna izjava je objavljena na spletnem naslovu Obrazec za včlanitev Pristopna izjava je veljavna pod pogojem, da so izpolnjena vsa prazna polja izjave in da oseba na izjavi označi:
 • da je seznanjena z vsebino teh pravil in splošnih pogojev ter da se z njimi strinja,
 • da se strinja, da družba iLab d.o.o. o njenem članstvu obvesti vse partnerje Kluba,
 • da se strinja, da družba iLab d.o.o. objavi njegove identifikacijske podatke na seznamu članov Kluba, objavljenem na spletni strani Seznam clanov iLab.Kluba, ter
 • da se strinja, da družba iLab d.o.o. preveri resničnost posredovanih podatkov.
Družba iLab d.o.o. bo svojim dosedanjim in bodočim kupcem njenih storitev avtomatsko nudila članstvo v Klubu, in sicer tako, da:
 - bo posazmeznega kupca pisno obvestila o obstoju Kluba in o včlanitvi kupca v Klub, in mu skupaj z obvestilom v pisni obliki posredovala:
 • spletni naslov, na katerem so objavljena ta pravila in splošni pogoji,
 • seznam partnerjev in ugodnosti, ki jih partnerji nudijo članom Kluba,
 • naslove spletnih strani, na katerih so objavljeni ta pravila in splošni pogoji,
 • trenutno veljavni seznam partnerjev in spisek ugodnosti, ki jih partnerji nudijo članom Kluba,
 • obvestilo o tem, da bo o njegovem članstvu obvestila partnerje Kluba,
 • obvestilo o tem, da bo njegove identifikacijske podatke objavila na seznamu članov Kluba, objavljenem na spletni strani Seznam clanov iLab.Kluba,
 • člansko izkaznico,
 • izjavo o izstopu iz članstva v Klubu.
Član lahko iz članstva v klubu izstopi kadarkoli, in sicer tako, da družbi iLab d.o.o. posreduje pisno izjavo o izstopu iz članstva v Klubu. Izjava o izstopu iz članstva je skupaj z navodili za izstop iz članstva objavljena na spletnem naslovu Odjava.

4. člen

Pravice člana so ugodnosti, ki jim jih nudi članstvo v Klubu, in sicer ponudba storitev in blaga partnerjev pod pogoji, ki so predhodno pogodbeno dogovorjeni med družbo iLab d.o.o. in posameznim Partnerjem, ter druge ugodnosti, ki jih članom nudijo družba iLab d.o.o. in partnerji Kluba. Trenutno veljavne ugodnosti, ki jih članom nudi članstvo v klubu, so objavljene na spletnem naslovu Popusti in ugodnosti za člane.

Ugodnosti - popusti pri cenah storitev in blaga se ne seštevajo. V kolikor ima partner na določeno storitev ali prodajni aritkel že objavljen popust oz. je storitev ali blago v akciji, se na tako storitev ali blago dodatni popust na podlagi članstva v Klubu ne more uveljavljati.

Družba iLab d.o.o. bo člane Kluba z elektronsko pošto največ enkrat mesečno obveščala o novostih v Klubu, še posebej o novih ugodnostih za člane Kluba. V kolikor član navedenih elektronskih obvestil ne želi prejemati, se lahko s prejemanja obvestil odjavi na spletnem naslovu Odjava.

5. člen

Obveznost člana je, da ravna v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji.

Če član ne ravna skladno s temi Pravili in splošnimi pogoji, ga lahko Družba iLab d.o.o. kadarkoli izpiše iz članstva v Klubu.

6. člen

Družba iLab d.o.o. ne prevzema odgovornosti, če partner članu Kluba ne nudi svojih storitev in blaga pod pogoji, ki so predhodno pogodbeno dogovorjeni med družbo iLab d.o.o. in posameznim partnerjem in objavljeni na spletnem naslovu Pupusti in ugodnosti za člane, vendar pa družba iLab d.o.o. po prejemu obvestila člana partnerja nemudoma opozori na kršitev njegovih pogodbenih obveznosti in zahteva njihovo izpolnitev. V kolikor partner svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni, lahko družba iLab d.o.o. odstopi od pogodbe, partner pa s tem izgubi status partnerja v Klubu.

Družba iLab d.o.o. ne prevzema odgovornosti za nepravilno izpolnitev ali neizpolnitev pogodbenih obveznosti med člani in partnerji Kluba.

V primeru, da partner članu Kluba ne nudi svojih storitev in blaga pod pogoji, ki so predhodno pogodbeno dogovorjeni med družbo iLab d.o.o. in partnerjem in objavljeni na spletnem naslovu Popusti in ugodnosti za člane, lahko član o tem obvesti družbo iLab d.o.o. na elektronski naslov klub@ilab.si ali pisno po pošti na sedež družbe.

7. člen

Družba iLab d.o.o. bo podatke o članih Kluba uporabljalo za namene izvajanja teh pravil in splošnih pogojev.

Družba iLab d.o.o. bo podatke o članih Kluba uporabljala in shranjevala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

S strinjanjem s temi pravili in splošnimi pogoji član Kluba soglaša:
 • da lahko družba iLab d.o.o. obdeluje njegove podatke v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: izvajanje teh pravil in splošnih pogojev, omogočanje izvajanja sistema ugodnosti pri partnerjih Kluba, statistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Kluba ter za zbiranje naročil,
 • da družba iLab d.o.o. objavi njegove identifikacijske podatke na seznamu članov Kluba, objavljenem na spletni strani Seznam clanov iLab.Kluba, do katere imajo dostop le družba iLab d.o.o. in partnerji Kluba, ki do spletne strani dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, ki jim ga sporoči družba iLab d.o.o.

8. člen

Družba iLab d.o.o. si pridržuje pravico, da ta pravila in splošne pogoje Kluba kadarkoli spremeni.

Družba iLab d.o.o. si pridržuje pravico, da Klub in njegovo delovanje brez kakršnekoli odgovornosti do članov in partnerjev Kluba kadarkoli ukine.

O spremembah, navedenih v tem členu, bo družba iLab d.o.o. obvestila člane in partnerje Kluba po elektronski pošti in jih objavila na spletnem naslovu Splošni pogoji.

8. člen

Ta pravila in splošni pogoji pričnejo veljati dne 1.5.2009.

9. člen

Za pojasnila in dodatne informacije v zvezi s temi pravili in splošnimi pogoji se lahko člani in partnerji Kluba obrnejo na naslednji naslov:

iLab d.o.o.
Kidričeva 53
4000 Kranj


E-mail: klub@ilab.si
Telefon: 04 2367 058

V Kranju, 1.5.2009

iLab d.o.o.
Matjaž Sladojevič, direktor


Oddaljena pomoč

Hitri kontakti

Novice